Duurzaamheid en MVO2020-02-07T10:46:43+00:00

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – ISO 26000

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Lok Installatietechniek. De ervaringen opgedaan tijdens het IsoFastTrack MVO traject en de daaruitvolgende actiepunten door Petra Lok.

Nadat wij als Lok Installatietechniek een uitnodiging ontvangen hadden van de Gemeente Steenwijkerland om deel te nemen aan het MVO-traject via IsoFastTrack ben ik daar eens even over na gaan denken.

Uitgangspunten voor Lok Installatietechniek. Wat doen wij al aan MVO?

Wat houdt dat nu precies in, dat  ISO 26000 (gegoogled uiteraard)? En wat doen wij als bedrijf daar nu al aan? Op zich voldoen wij al, door een uitgevoerd Risico Inventarisatie & Evaluatie traject te hebben gevolgd en geïmplementeerd in ons bedrijf, aan de ISO 9001. Deze ISO- 9001 norm heeft enorm veel raakvlakken met de ISO 26000.

Verwachtingen en eisen vanuit de diverse overheden

Daarnaast viel het me de laatste tijd al op dat er steeds vaker in de aanbestedingsstukken van de gemeente MVO-eisen worden opgenomen om überhaupt te mogen inschrijven. Denk hierbij aan VCA, werken met BBL-leerlingen, milieu/afvalscheiding, etc.  Dat dit al door de gemeente steeds vaker wordt benoemd, geeft blijk van het feit dat de gemeente hier dus ook waarde aan hecht en er in de toekomst vanzelf zal worden gevraagd om een ISO 26000 certificaat of deelnamebewijs.

Onze motivatie om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen

Bovendien vinden wij het belangrijk om, vanuit de intrinsieke motivatie, maatschappelijk verantwoord bezig te zijn op alle punten van het ondernemerschap. In onze visie is dit een bestaansrecht. Onze mensen zijn met afstand het meest waardevolle onderdeel van ons bedrijf. En wij zijn ons er terdege van bewust dat als wij willen bijdragen aan een schone, gezonde en duurzame maatschappij, wij onze verantwoordelijkheden moeten nemen. Daarnaast geeft MVO in onze visie zeker een aanvulling op de professionaliteit van het bedrijf.

 

Petra Lok

images

Lok Installatietechniek in bezit MVO-certificaat

Lok Installatietechniek heeft deelgenomen aan de MVO Challenge en we kregen onze MVO-zelfverklaring op basis van de ISO 26000 uitgereikt door ISO FastTrack. De eerste MVO-acties zijn al doorgevoerd.

Banner-staand

Het delen van kennis met bedrijven uit andere branches wordt als een toegevoegde waarde beschouwd. Omdat steeds meer klanten verder kijken dan prijs alleen wordt MVO steeds belangrijker. Lees hier ons nieuwsbericht.

Traject niet in Steenwijkerland maar in de Noord Oost Polder doorlopen

Uiteindelijk ging het MVO-traject in Steenwijkerland niet door, door te weinig deelname. Vreemd in mijn ogen, maar ik kon gelukkig aansluiten bij deze club in de Noordoostpolder. Ik trof daar een leuke groep mensen vanuit diverse branches, waardoor het MVO traject als interactie uitermate boeiend werd door de verschillende aanvliegroutes van alle deelnemers.

Verloop van het traject en MVO actieplan

Alle vragen vanuit de kernthema’s zijn door mij beantwoord. Soms wel een hele klus, en ook veel vragen waren niet relevant of van toepassing op ons bedrijf. Door het doorlopen van de vragen is er nu wel kritisch gekeken in hoeverre wij op diverse punten van MVO een stap extra kunnen doen. Door het beantwoorden van deze vragen ben ik tot een actieplan gekomen wat ik dit jaar afgerond wil zien. De meeste acties omvatten toch wel zaken zoals: beleid, kantoor, directiekeuzes, administratieve handelingen, etc. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen met dit actieplan. Ook zal gaandeweg onze visie op MVO en hoe Lok Installatietechniek deze in de praktijk brengt hier uiteengezet worden.


Visie

Middels respect voor haar werknemers en open communicatie binnen het bedrijf, zorg dragen voor voldoende bestaansrecht in de installatiewereld.

Door vooruitstrevend te zijn en zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende installatietechnische vakkennis, moeten de diverse installatiewerkzaamheden door ons snel en vakkundig worden opgelost tot volle tevredenheid van de klant.

Missie

Meerwaarde leveren door een betrouwbare en deskundige partner te zijn in de wereld van de installatietechniek. Innovatief en flexibel zijn, maar ook duurzaamheid is hierbij een sleutelwoord.

Met onze ervaring en specialistische kennis willen we dicht bij de opdrachtgever staan, met als doel een hoge klanttevredenheid en een goed werkende energiezuinige installatie.

Doelstellingen

Om onze missie en visie te realiseren moeten er doelstellingen worden gesteld.

 • Een beleid voeren om continuïteit te waarborgen;
 • Zorgen voor een personeelsbestand met de benodigde vakkennis en ervaring;
 • Zorgen voor een open communicatie binnen het bedrijf;
 • Het voeren van een juiste professionele communicatie naar de klanten;
 • Innovatieve instelling hebben en uitstralen;
 • Duurzaamheid en energiezuinige installaties willen realiseren;
 • Zorg dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle betrokkenen;
 • Plezier en lol hebben in je vak!

 

Deskundig en energiek in duurzaam comfort

Kernthema’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – ISO 26000 met actiepunten

Bestuur van de organisatie:

 • Aanpassen van missie, visie en doelstellingen – voornamelijk in de visie juist benoemen wat de wens voor de toekomst is. Dit geheel ook in het werk- en teamoverleg bespreken en aanpassen op de website.
 • MVO-beleid en daaruit vloeiende denk- en werkwijzen op papier zetten, dit overdragen naar het team en zorgdragen voor de implementatie en juiste uitvoering + evaluatie.

Mensenrechten:

 • Mensenrechtenbeleid opstellen, dat wil zeggen: normen en waarden opstellen, in personeelshandboek opnemen en dit bespreken met het team. Geldend voor medewerkers, directie, familieleden, leveranciers, klanten en andere stakeholders. Heel veel normen en waarden zijn al vanzelfsprekend in onze informele cultuur, maar dit op papier te stellen en dit te bespreken werkt verhelderend en zorgt bovendien voor borging.
 • Controlemiddel op het naleven van de normen en waarden met gepaste zorgvuldigheid opstellen, dit kenbaar maken en dit implementeren.
 • Een klachtenprocedure t.a.v. het niet naleven van de omgangsnormen en waarden opstellen voor medewerkers. Denk aan een huishoudelijk reglement en/of een gedragscode en dit opnemen in het personeelshandboek. Eventueel een vertrouwenspersoon aanwijzen. Ook deze zaken weer kenbaar maken in het teamoverleg.
 • Klachtenprocedure voor de klant opstellen m.b.t. de mensenrechten. Dit ook opnemen in het personeelshandboek, en zorgen dat de klant dit formulier kan downloaden op de website.
 • Arbeidsplaatsen scheppen voor mensen met een achterstand in de maatschappij. Dit wellicht in samenwerking met instanties van de gemeente.

Arbeidspraktijk (sociale dialoog):

 • Gaan deelnemen aan een werkgeversorganisatie als middel om mogelijkheden te scheppen voor sociale dialoog, om via die kanalen nog meer gehoor te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit door UNETO-VNI en/of MKB-Nederland te raadplegen. Een goede dialoog is een duurzaam instrument om op bedrijfsniveau tot een verbetering van de kwaliteit van het werk, arbeidsomstandigheden en inkomen te komen. De cultuur van de organisatie moet uitstalen dat dit belangrijk is.
 • Scholings/begeleidingstrajecten opstellen voor oudere werknemers om deze op andere manieren werk te laten verrichten voor het bedrijf of te laten doorstromen naar een andere functie (mentorfunctie).

Het milieu:

 • In het kader van het voorkomen van milieuvervuiling dient er een milieu-aspectenregister ingevuld te worden die de uitstoot & het gebruik in kaart brengen en wat dit voor effect heeft op de omgeving.
 • Ook dienen de bronnen van milieuvervuiling en afval i.v.m. de activiteiten in kaart te worden gebracht en hoe dit te wijzigen? Dit wordt ook gedaan middels het milieuaspectenregister. Dit alles communiceren met het team.
 • Daar waar mogelijk circulaire economie toepassen, dit i.o.m. leveranciers om zo cradle-to-cradle toe te passen en waardevernietiging te minimaliseren.

Eerlijk zaken doen:

 • Opstellen welke schendingen van onze werknemers wij als bedrijf aanleiding vinden om naar de rechter te stappen. Dit opnemen in het personeelshandboek zodat hier geen onduidelijkheden over zijn.
 • Criteria opstellen m.b.t. MVO inzake ons inkoop/distributie en contractbeleid. Lijst maken van de leveranciers met producten (keurmerken etc.) Deze criteria vermelden op onze website en in het personeelshandboek. Criteria moeten voldoen aan de maatstaven van MVO en zorgen voor een goede balans van tussen mens, milieu en winst in de organisatie.
 • Eerlijke en praktische informatie verstrekken over de kosten en voordelen van de MVO werkwijzen in de hele waardeketen en daar waar mogelijk de mate van MVO te vergroten. Middels een duidelijk MVO stuk te publiceren op de website en op te nemen in het personeelshandboek

Maatschappelijke betrokkenheid

 • Zorgen dat de organisatie maatschappelijk betrokken is op het gebied van gezondheid voor de werknemers en andere belanghebbenden. Zorgen dat de organisatie werkzaamheden uitvoert volgens VCA en RI&E. Dit opnemen in het personeelshandboek ter verduidelijking. Tevens zorgen voor bijscholing en bijsturing.

Conclusie

Voor Lok Installatietechniek is nu duidelijk op welke punten wij MVO al toepassen en ook nog kunnen toepassen. Veel onderdelen van MVO zijn al geborgd middels de informele cultuur in ons bedrijf waarin bepaalde normen en waarden vanzelfsprekend zijn. Bovendien werken we ook al volgens VCA en de RI&E, dus ISO 9001 geeft leidraad. Onze slogan is: “Duurzaam en energiek in comfort”.  Hiermee bedoelen we dat we rekening houden met het effect op de mens, milieu en maatschappij in combinatie met een gezond bedrijfsresultaat op alle onderdelen van het ondernemerschap. Duurzame installaties realiseren die comfort bieden maar tevens zorgen dat het personeel energiek blijft door opleidingsmogelijkheden te bieden op alle aspecten van de techniek en door goed werkgeverschap. Dit houdt ons bedrijf professioneel, bij de tijd, innovatief en prettig om voor te werken. Door mijn deelname aan dit MVO-traject is er een belangrijke toevoeging geleverd aan onze organisatie.

Petra Lok

 

 

 

 

Ga naar de bovenkant